การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับ อบต.บึงพระ ในการดูแลโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (บึงพระ 1)

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ...

Read More