การเคหะแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทาง TOD บริเวณทะเลสาบคลองจั่น เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด...

Read More