การหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Projects) สังคมไทยไร้ความรุนแรง

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)...

Read More