การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิตของชาวดิจิทัลไทย รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 65 จาก วช.

จากความมุ่งหวังที่จะเข้าใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกในการศึกษาครั้งนี้ว่า “ชาวดิจิทัล”...

Read More