การปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – Cop) KM DAY ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)...

Read More