การประชุมหารือพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมข้อเสนอแนะการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)...

Read More