การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NHA Big bang

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ NHA Big bang...

Read More