การประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ผ่านระบบ Conference ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)...

Read More