การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ผานมา นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์...

Read More