การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านครอบครัวแห่งชาติ พร้อมเคาะนิยามความหมายคำว่า “ครอบครัว”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว...

Read More