กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน ร้องขอเงินทุนสนับสนุนฉุกเฉิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก 20 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Education Cannot...

Read More