กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล  บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินสนับสนุน  โครงการปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 

กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่า...

Read More