กระทรวง อว. ประชุมหารือด้านกลยุทธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักร มุ่งหวังความก้าวหน้าระบบการเรียน การวิจัย ระบบบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมพัฒนาบุคลากรไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

Read More