กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวที่ปลอดภัย และเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ

เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

Read More