กรมโรงงานฯ ผนึก อินฟอร์มาฯ สานต่อนโยบาย BCG   จัดงาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2022 วางเป้าดันไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน...

Read More