กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “การวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดที่สงขลา เติมความสมบูรณ์และฟื้นฟูท้องทะเลอ่าวไทย ส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน...

Read More