กรมทรัพยากรน้ำเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ เปิด 11 ช่องทางส่วนหน้า...

Read More