กรมชลเร่งสร้างระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยเมืองนครฯ อย่างยั่งยืนภายในปี 2566

พื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีราษฎรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น...

Read More