กรมควบคุมโรค เชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมวิชาการออนไลน์ “การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง...

Read More