กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร้านอาหาร จ.ภูเก็ตและกระบี่ ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ร้านอาหาร ผู้ประกอบการ หลังมติ...

Read More