กรมควบคุมโรค มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ติดตามและตรวจสอบกรณีเด็กหญิงเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ติดตาม ตรวจสอบ...

Read More