กรมควบคุมโรค ติดตามและตรวจคัดกรองแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการติดตามและตรวจคัดกรองแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย 7...

Read More