กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ ระบบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล กฎหมาย มาตรการ ระเบียบที่บังคับใช้ในการปฎิบัติราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท...

Read More