กรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงประเด็น การพัฒนาแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

สืบเนื่องจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ได้มีการเผยแพร่ข่าวทางอินเทอร์เน็ต ในประเด็น...

Read More