กรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)...

Read More