กรมการท่องเที่ยวระดมสมอง สร้างโมเดลเตรียมรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

กรมการท่องเที่ยวระดมสมองทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง...

Read More