นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวการจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ ณ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ กำลังดำเนินการจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ พ.ศ. 2555 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อย สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นดัชนีชี้วัดต้นแบบสำหรับประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและแผนงานในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ขาดหาย เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

นายภุชพงค์ ฯ กล่าวอีกว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาชน หรือที่เรียกว่า “คุณมาดี” ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคสำหรับครัวเรือนที่อยู่อาศัย และการใช้น้ำในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถานประกอบการทุกแห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เพื่อประเทศจะได้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพ เป็นระบบ ยั่งยืน และต่อเนื่อง สำหรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาประเทศต่อไป