กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ยึดถือประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
วันนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปิดโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร ด้วยแนวคิด “การรับรู้ถึงเป้าหมาย ด้วยการลงมือทำตั้งแต่วันนี้” โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์บ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แล้วร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ภายใต้คุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมแบบระเบิดจากข้างในและเกิดความยั่งยืน


“บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ต้องมีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึก คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้การพัฒนามีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรม” นายแพทย์สุขุมกล่าว
ทั้งนี้ โครงการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือการแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม และการประกวด Moral Show ภายใต้คุณธรรมนำไทย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ รวม 30 หน่วยงาน