สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดกิจกรรมฟาร์มทริป สร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภค ณ สวนเพชร ริเวอร์วิวรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีพันธกิจดูแลรับผิดชอบในเรื่องการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ทั้งการกำหนด การรับรอง การควบคุม การส่งเสริม การประชุมเจรจา และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องการผลิตและการเลือกสินค้าเกษตรปลอดภัย ปัจจุบันนี้ พบว่ามีประชาชนและผู้บริโภคจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องเกษตรอินทรีย์ (Organic) จึงจำเป็นต้องเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าว
นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช.ได้จัดกิจกรรมฟาร์มทริปสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภค Organic Farm Trip by มกอช. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะเรื่องเกษตรอินทรีย์ (Organic) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้บริโภคไปเรียนรู้และรับรู้เรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถแยกประเภทได้ว่าสินค้าเกษตรชนิดใดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมายเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Thailand เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของสินค้าอินทรีย์ และเลือกบริโภคสินค้าอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วย
รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคและประชาชนที่เป็นสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ้ค มาตรฐานเกษตรน่ารู้ และ Line@ ของมกอช. ซึ่ง มกอช. จะนำผู้บริโภคจำนวน 30 คน ไปร่วมกิจกรรมฟาร์มทริป ณ สวนเพชร ริเวอร์วิวรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ของนายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ฐานต่าง ๆ ได้แก่ สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ ฐานศึกษาการเลี้ยงไก่และอาหารไก่ (หนอน) ฐานศึกษาการเลี้ยงหมูป่า ประโยชน์ น้ำหมักชีวภาพ และแวะพักชิมผลไม้ปลอดสารพิษ กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า มะละกออินทรีย์ อีกทั้งยังมี Workshop กิจกรรมเรียนรู้ “ปลูกผักสวนสวย ด้วยวัสดุเหลือใช้” เรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกผักสวนครัว และ “ปลูกผักอินทรีย์ วิถีคนเมือง” เรียนรู้การปลูกพืชตั้งแต่เริ่มต้น ได้แก่ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน และการดูแล พืชสวนครัวอินทรีย์ด้วย

“หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สามารถแยกประเภทได้ว่าสินค้าเกษตรชนิดใดเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น อันจะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ผลิต พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นต่อไป” รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว