เมื่อวันที่ (2 สิงหาคม 2562)ที่ผ่านมา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหาร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหารยังคงมีรายงานต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายแดนและในพื้นที่ความไม่สงบ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยะลา และตาก เป็นต้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายกำลังพลเปลี่ยนผลัดทั้งในและนอกประเทศ เข้าไปในแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย อาจส่งผลต่อการแพร่กระจายและนำเชื้อไปพื้นที่อื่นๆ ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหาร ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับข้อจำกัดในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหาร แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน กิจกรรมเร่งรัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย รวมถึงการเฝ้าระวังและตอบโต้เมื่อพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422