กรมการแพทย์แผนไทยฯ วางแผนต่อยอดการดำเนินงาน หลังรมว.สธ. ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ “หมอพื้นบ้าน” ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชนได้รับหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน
นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวต่อว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีร่างแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในเรื่องการรับรองหมอพื้นบ้านเกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองหมอพื้นบ้านก่อนใช้ตำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม