วันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีหน่วยงานในสังกัด พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พัฒนาคนในทุกช่วงวัย พร้อมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ความสามารถในการวางแผนชีวิต การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้บูรณาการกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 20 ปี รวมทั้งการเผยแพร่ยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานในอนาคต
  นางจตุพร โรจนพานิช
นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่ร่วมงานได้ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. พร้อมทั้งรับได้ความรู้ต่าง ๆ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
1) เวทีวิชาการ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวง พม. ดังนี้
          – เสวนาประเด็น “ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ”
          – นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “การศึกษาแบบปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”
                      – นำเสนอมติจากการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 หัวข้อ “กัญชาเสรี : ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน พลิกวิกฤต หรือ เพิ่มปัญหา”
2) พิธีลงนาม MOU วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
                      เวลา 10.00 น. พิธีลงนาม MOU ด้าน “ การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ” ระหว่างกระทรวง พม. และธนาคารอาคารสงเคราะห์
พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน เชิญชวน ชม ชิม ช็อป ในงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”3) เวทีสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชน วันที่ 1 ตุลาคม 65  ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เวลา 14.20 น. Ted Talk เพชรน้ำหนึ่ง เวทีสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กในความอุปการะของสถานรองรับเด็
เวลา 15.20 น. “ เยาวชนไทย สู่เวทีแข่งขันระดับชาติ ” จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
และการแสดงจากเด็ก ๆ ในสถานรองรับ ฯ
4) โซนให้ ชม ชิม ช็อป ภายในงาน ฯ พบกับบูธกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ , work shop ศิลปะสร้างสรรค์ บูธจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และเครือข่าย YEN-D บูธ CSR การเลี้ยงดูทดแทน สหทัยมูลนิธิ Unicef Care for Children Step Ahead CP มหาวิทยาลัยมหิดล
    กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ส่งเสริม และสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยงาน“ 20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย ” เป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันสู่การขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปีที่ 21 ต่อไป  นางจตุพร กล่าวทิ้งท้าย