นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมการวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นำโดย นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

นางสาวศุภมาศ เล้าสกุล เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพิ่มความสมบูรณ์สัตว์ทะเล ในทะเลอ่าวไทย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำซั้งกอจำนวน 500 ต้น แก่ประมงชายฝั่งอ่าวไทย ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด และอำเภอสิงหนคร โดยมีนายหม๊าด มรรคโช ประธานสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นตัวแทนรับมอบ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติการวางซั้งกอ สร้างบ้านปลา ฟื้นฟูท้องทะเลไทย ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสนับสนุนแก่กลุ่ม ประมงชายฝั่ง เป็นซั้งกอจากวัสดุธรรมชาติตามแนวภูมิปัญญาชาวประมงดั้งเดิม จำนวน 500 ต้น โดยจะนำไปวางตลอดแนวฝั่งยาวประมาณ 40 กิโลเมตรรวมจำนวน 10 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 10 ตำบล ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร ส่วนตำบลได้แก่ ตำบลวัดสน ตำบลบ่อตรุ ตำบลชุมพล ตำบลสนามชัย ตำบลกระดังงา ตำบลจะทิ้งพระ ตำบลบ่อดาน ตำบลบ่อแดง ตำบลม่วงงาม ตำบลชิงโค

กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้แทน 3 ฝ่าย คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในพื้นที่ และภาคประชาชนที่ ร่วมกันจัดขึ้นในทุกปี มีจุดเด่นของการดำเนินกิจกรรม คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการมาถึงชุมชนในพื้นที่โดยตรง

“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่เป็นนโยบายที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีจังหวัดสงขลา ทั้งการร่วมประชุมและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม นับเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อย่างแท้จริง ตั้งแต่การร่วมหารือและเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอโครงการ ร่วมมือดำเนินโครงการทุกขั้นตอนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการทำงานอย่างดียิ่ง โดยในจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการผ่านคณะทำงานไตรภาคีของจังหวัด ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมและภาคประชาชนจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอระโนด สทิงพระ สิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะมีต่อกลุ่มประมงพื้นบ้านและชุมชน เป็นหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การส่งเสริมให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และฟื้นฟูอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เป็นต้น โดยที่ผ่านมากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ดำเนินโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมช่วยสนับสนุนกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ เช่น ปะการังเทียม จัดทำซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล สร้างธนาคารปูม้า จัดหาเครื่องมือประมง ส่งเสริมเงินทุนร้านค้าและสหกรณ์ประมงพื้นบ้าน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยการทำประมง เป็นต้น” เลขานุการกรม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว