นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมปฏิบัติงานเป็นฟันเฟืองในการผลักดันภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยหนึ่งในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรคือการพัฒนาและบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเห็นความสำคัญในการเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์โดดเด่นในงานเกษตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดำเนินการจัดการประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566 นี้ จำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วย 1) เกษตรตำบลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรพรรณ ชุติวศิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวณิชเนตร สระมุณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน อุสสาสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และนายวนากร บังเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 2) เกษตรอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิรมล ภาสองชั้น เกษตรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวอัมพร ถาวรกสิอนันต์ เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา รางวัลชมเชย นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายภูริวัฑ พูนสูงเนิน เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวริตากรณ์ ชาลี เกษตรอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

3) นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายธวัชชัย พินิจใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวธนนันท์ สนสาขา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายสัญชาติ คงบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพิเชษธ รักชาติโชติกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง นางสาววนิดา ชุมคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร และนายวิรัตน์ จิ้วตั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

4) นักวิชาการส่วนกลางดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาววรารัตน์ เกียรติเมธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางจันสุดา สุขกสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายนัฐศักดิ์ เตาวะโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา รางวัลชมเชย ได้แก่ นายภาณุ ภาณุเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท นางสุดารัตน์ ทัศนสุนทรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และนางกมลพร สุกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ปี 2566

5) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางโซเฟีย เพ็งเทพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศมนวรรณ ชั้นประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายนนทกร จินดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวภิรญา ศรีแปงวงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นางนภาภรณ์ เฉยปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และนางสาวชบา ผดุงชาติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 6) ลูกจ้างประจำดีเด่น นายสุนทร ตรีเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และนางพรรณี วันเจริญ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 7) พนักงานราชการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายพงษ์ทวี นาใจคง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ว่าที่เรือตรีกิตติศักดิ์ โชคชัยชำนาญกิจ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางจิราพร บุญสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รางวัลชมเชย นางสาวลลิตา จันทร์ทิพย์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นางสาววรรณา อินทร์ศวร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และนางสาวธนพรรณ ผู้ผ่อง ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร และ 8) หน่วยงานดีเด่น รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและมุ่งมั่นสานประโยชน์แก่เกษตรกร ตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร อันมีหัวใจสำคัญเพื่อให้ “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น”