สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดการอบรมและแถลงข่าวเปิดตัว Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคชาวไทย ณ ห้องโลตัส โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และได้ออกพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อสนับสนุนระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เสริมสร้างระบบการตรวจสอบรับรอง ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิต และบริหารจัดการองค์ความรู้และกลไกของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานโลก สวก. จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มเรื่อง Safe Food For ALL เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภัย โดยจะมีทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและระบบเฝ้าระวัง ที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีตลอดห่วงโซ่การผลิต ผนวกกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (ไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็นที่มาของการใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านศิลปะ การแพทย์ การศึกษา และการพาณิชย์ มาช่วยในการนำเสนอข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย ในลักษณะสื่อมัลติมีเดียที่ดึงดูดความสนใจ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารปลอดภัยได้โดยง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรม หรือ lifestyle ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่สนใจจะทดลองใช้งาน Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR นี้ ท่านสามารถ Download Application โดยค้นหาชื่อ Food Safety AR หรือเพียงสแกน QR code ก็สามารถทดลองเข้าใช้งาน Application ได้ทั้ง ระบบ iOS และ Android