เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 39 เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัว สร้างวิสัยทัศน์ ตลอดจนการนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี  

เครือซีพี-ซีพีเอฟ สนับสนุนโอกาสแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความสมานฉันท์ ในโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่น 39 ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพแก่เยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้    ทั้งนี้ เครือซีพี ได้สนับสนุนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เข้าสู่ปีที่ 17 โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ CP และผลิตภัณฑ์อาหาร ไข่ไก่สดซีพี และข้าวตราฉัตร สำหรับเยาวชน จำนวน 320 คน เพื่อนำไปบริโภคในช่วงที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนฯ มอบให้แด่คณะกรรมการมูลนิธิฯ  พลเอกพงษ์เทพ  เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิฯพลเอกนินนาท  เบี้ยวไข่มุก กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯพลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์ TNN2 และตัวแทนเยาวชนผู้ร่วมโครงการฯ นอกจากนั้น นายจอมกิตติ ศิริกุล ได้เป็นผู้แทนเครือซีพี รับมอบโล่เกียรติคุณ เป็นที่ระลึกเพื่อแสดงว่า มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 39 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ อีกด้วย 

โครงการฯ นี้ดำริและริเริ่มโดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เกิดเป็นการรวมพลังทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความสามัคคี เยาวชนนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญและสงบสุขต่อไปในอนาคต โดยสอดคล้องกับคำขวัญมูลนิธิฯ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” และยึดถือโอวาทของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เรื่องของความเป็นไทย และเรื่องของความเป็นธรรม” เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินโครงการ   ทั้งนี้ เครือซีพี มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนทุกคนในโครงการฯ จะได้รับความรู้และเรียนรู้บริบทของสังคมไทยที่อยู่ร่วมกัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ตลอดจนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ นำไปสู่ความสมานฉันฑ์และสันติสุขของชาติได้ในสังคมไทย