ตัวแทนจาก10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะทำงานตัวแทนภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ ภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) การประชุมครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือและทบทวนเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ พร้อมระบุแนวทางและพันธมิตรที่มีแนวโน้มจะทำให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการศึกษา 5 ปีของสำนักเลขาธิการอาเซียน

การประชุมหารือเรื่องนโยบายด้านอาชีวศึกษาและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9 ถูกจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน สภาที่ปรึกษาเอกชนแห่งอาเซียน และโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมคุณภาพของการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดแรงงาน (RECOTVET) ขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีผู้กำหนดนโยบายอาวุโสจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงการศึกษาและแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม