นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ในพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organisation) หรือ (CALO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จากสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยทั้งหมด 517 องค์กร ซึ่งบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็น 1 ใน 52 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้

ทั้้งนี้ รางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” มอบให้แก่องค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำ
ในการจัดการ และรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ผ่านการแสดงเจตนารมณ์
ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมาย
และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายของความตกลงปารีส
และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ มาตรฐานสากลที่เทียบเท่า