บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ ต่งตั้งให้    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน)  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน(ที่สองจากซ้าย)   นายนพชัย นุตสติ  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) (ที่หนึ่งจากซ้าย)  พร้อมด้วย .สภาวิณี องค์วาสิฏฐ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ (ที่สองจากขวา) นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ (ที่หนึ่งจากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 239,329.00 ล้านบาท (AUM) และจำนวนบริษัทนายจ้างภายใต้การบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตั้งใจให้ความรู้ทางการเงินที่เหมาะกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละช่วงวัย ผ่านการจัดอบรมสัมมนาถึงที่ทำงานของสมาชิก พร้อมนำเสนอเนื้อหาความรู้ด้านการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย และการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ