นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาองค์กรดิจิทัล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards หรือ TMVS จาก ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization): TCEB) จากงาน MICE Standard Day 2024 ซึ่งบางจากฯ เป็นหนึ่งในสิบองค์กรภาคเอกชน (ที่ไม่ใช่โรงแรม) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม โดยมีการนำมาตรฐานสถานที่จัดงานหรือ MICE Venue Standards มาใช้กับการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยื่น ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบ ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ (เทคโนโลยี อุปกรณ์ ค่าแสง) และการจัดการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการ บางจากฯ ผ่านการรับรองและได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานของสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standards ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการประเมินคุณภาพสถานที่จัดการประชุมและต่ออายุใบรับรองทุก 3 ปี โดยผลการตรวจประเมินครั้งล่าสุดในปี 2566 ครอบคลุมการรับรองตั้งแต่ปี 2567-2569

ในปี 2566 บางจากฯ ให้บริการห้องประชุมทั้งหมด 2,345 งาน (ห้องประชุมใบไม้ 1-3 ห้องประชุมปันสุข 1-2) แก่พนักงานและผู้มาเยี่ยมชมกิจการ โดยรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการบริหารการใช้ห้องประชุม พร้อมก้าวสู่การเป็นแหล่งประชุมที่ให้มูลค่าและคุณค่าสูง (High Value-Added Destination) สอดคล้องตามแนวทางของภาครัฐในการพัฒนามาตรฐานสถานที่จัดงาน มุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์คุณภาพ (High Value Added MICE Destination) สามารถยกระดับการบริการอย่างมืออาชีพให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก