เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี โดยความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต