ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะ ประชารัฐร่วมทุนระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับการเคหะแห่งชาติ โดยมี นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายบัญชา บัญชาดิฐ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสานพลังประชารัฐสู่ความเข้มเข็ง การเคหะแห่งชาติจึงได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน มี 3 รูปแบบคือ โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จะดำเนินงานในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Investment) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ส่วนโครงการที่มีมูลค่าโครงการต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท จะดำเนินงานในรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ และระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วยการสนับสนุนโครงการ

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์จะร่วมกันดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน (Joint Support) โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเข้ามาสนับสนุนสินเชื่อโครงการผู้ประกอบการ (Pre Finance) และสินเชื่อรายย่อยของผู้บริโภค (Post Finance) ส่วนการเคหะแห่งชาติจะประกาศเชิญชวนภาคเอกชนร่วมพัฒนาโครงการเคหะประชารัฐ พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการคัดเลือกบริษัทฯ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและบริหารจัดการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความเหมาะสมทางกายภาพ และการเงินการลงทุน นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงคราะห์จะจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน และร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ให้มีโอกาสเข้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติและธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสนับสนุนบุคลากรระหว่างองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการพัฒนาโครงการ

“…การเคหะแห่งชาติได้ประสานกับสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน ประเภทโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันแล้ว 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะเดียวกันมีภาคเอกชนให้ความสนใจประมาณ 30 ราย โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดสัมมนาผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนภายในเดือนตุลาคม 2561 หากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้จนประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างถ้วนทั่วตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล…” ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการภายใต้พันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน” โดยตลอดระยะเวลา 65 ปีของการดำเนินงาน ธอส. สามารถสร้างโอกาสให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วกว่า 3 ล้านครอบครัว โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมให้ความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการสนับสนุน โครงการเคหะประชารัฐ ร่วมทุน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาโครงการ Pre Finance ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยผู้ประกอบการเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากการเคหะแห่งชาติ พร้อมทั้งการเคหะแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน การให้สินเชื่อ และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด พร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม

รวมถึงสนับสนุนด้านการให้บริการข้อมูล แลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและเป็นประโยชน์ในการขยายช่องทางการลงทุนแก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์บริการ ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมของการเคหะแห่งชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าหรือผู้ร่วมกิจกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ต่อไป