กรุงเทพฯ  – สิงห์ เอสเตท จัดงาน S Day – Enriching Together โดยภายในงานได้รับเกียรติจากพันธมิตรของสิงห์ เอสเตท เข้าร่วมแบ่งปันเรื่องราวของผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์การสร้างความร่วมมือภายในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างคุณค่าเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สู่การเติบโตทางธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมคุณภาพ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจที่เกิดขึ้นตลอด 8 ปี ในการดำเนินธุรกิจ

นายสาทิต สืบสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง บมจ. สิงห์ เอสเตท ประธานในงาน กล่าวว่า การมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนจากคู่ค้าและพันธมิตรทุกราย เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืนภายในห่วงโซ่ธุรกิจ (Sustainable Supply Chain) ของสิงห์ เอสเตท ให้พร้อมส่งมอบคุณค่าผ่านการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคม รับผิดชอบต่อสังคม มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศควบคู่กันไป โดยสิงห์ เอสเตท มองว่าความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียเป็นโอกาสสำหรับคู่ค้าและพันธมิตร ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน