บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ หนึ่งของโลก ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม(Transportation and Transportation Infrastructure) เป็นปีที่ 3 อีกด้วย

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวนั้นได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กร และประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศสะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs)

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส และคณะกรรมการความยั่งยืน กล่าวว่า “ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่น และภูมิใจของบริษัท และระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ หนึ่งของโลก ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การยอมรับนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนองสหประชาชาติ อีกด้วย”

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานมาโดยตลอด โดยบูรณาการ การดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง การบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันก็เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่โดดเด่นที่สุด
ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2542 เป็นต้นมา คือการช่วยให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโลกร้อนไปแล้วกว่า 1.9 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน อนึ่ง The Dow Jones Sustainability Indices เป็นดัชนีที่จัดทำโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลกเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
โดยในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 6,700 แห่งใน 61 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน