นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธองค์กรและความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน Energy Beyond Standards” และรับมอบใบประกาศเจตนารมณ์ฯ จาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งบางจากร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนขั้นนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานกว่า 70 องค์กรแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และจะมีการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานและดำเนินการตามแผน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ตลอดจนการเผยแพร่ผลสำเร็จ ที่มีเป้าหมายผลการประหยัดพลังงานเฉลี่ย 10% – 20%

ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้เร่งดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม บางจากฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards” และรับมอบใบประกาศเจตนารมณ์จาก รมว.พลังงานซึ่งการร่วมประกาศเจตนารมณ์นี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงาน สร้างความร่วมมือ การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเพื่อลดการใช้พลังงานและให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูลทั้งด้านแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการลงทุนกิจการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พลังงานขององค์กรต่างๆ นอกจากจะทำให้เกิดผลการประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงาน นับเป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2065 ทั้งนี้ บางจากเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) โดยบางจากมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน BCP 316 NET เพื่อไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปีค.ศ. 2030 และ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050