กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “ปกปัก รักษา ผืนป่า ของคนไทยให้ยั่งยืน” 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕45 มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นฐานในการสร้างเศรษฐกิจจากนิเวศบริการอย่างสมดุลและยั่งยืน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุรักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แต่การอนุรักษ์ต้องควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงต้องปรับบริบทการทำงานที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน วางแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทุกมิติ เพื่อให้   ป่าไม้ สัตว์ป่า และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเร่งออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวมีการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง เพื่อเป็นนิเวศบริการ      สู่ประชาชน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทำระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ของประเทศไทยรวมถึงประเมินปริมาณกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อสนับการบรรลุ      เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ โดยมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ มุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน และสนองต่อวิสัยทัศน์ “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๙”
20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งมั่น “ปกปัก รักษา ผืนป่า ของคนไทยให้ยั่งยืน”นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน        วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๒0 ปี ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง         “การก่อตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของกรมฯ      สู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานของกรมฯ      ด้วยดีตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” การมอบโล่ผู้ช่วยเหลือราชการ การมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ การมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี        พ.ศ. ๒๕๖๕ การนิทรรศการแสดงผลงานของ 11 สำนักของกรมอุทยานฯ มานำเสนอ อาทิ สำนักอุทยานแห่งชาติ       เรื่องระบบการจําหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ในอุทยานแห่งชาติ การอนุรักษ์ “SMART PATROL” ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) สำนักสนองงานพระราชดำริ เรื่องการรวมพลังชุมชนสร้างป่าพัฒนากาแฟสร้างชีวิต สู่ความยั่งยืนบ้านปางขอน ภารกิจบทบาทหน้าที่ผลงานสำคัญและแผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2566 ของกองการต่างประเทศ การป้องกันและควบคุมไฟป่าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เรื่องการจัดทำเขตบริหารเพื่อการอนุรักษ์เพื่อประกอบท้ายพระราชกฤษฎีกา สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช        เรื่องร่วมฟื้นฟูป่า ร่วมแบ่งปันคาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เรื่องต้นน้ำสมบูรณ์ เกื้อกูล         ชุมชน สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่องแผนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่ง พ.ศ. 2565 – 2577 ด้านสัตว์ป่าควบคุม – บัญชีสัตว์ป่าน้องใหม่ที่คนไทยต้องรู้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ของกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และนิทรรศการ DNP DIGITAL TRANSFORMATION – โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนําไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) /โครงการพัฒนาระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้อัจฉริยะสำหรับ สนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร (Intelligent Forest Monitoring System : iForMS) /โครงการการจัดทำระบบการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  20 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ มุ่งมั่น “ปกปัก รักษา ผืนป่า ของคนไทยให้ยั่งยืน”
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของอุทยานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้มีการคัดเลือกวงดนตรีที่สนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 วง จากจำนวน 14 วง มาแสดงเพื่อค้นหาวงดนตรีโฟล์คซองดีเด่น ประจำปีนี้ และเพื่อเป็นการสร้างสีสันในงาน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารจานเด็ดของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Soft Power ของอุทยานแห่งชาติ ที่สนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เน้น ซอฟต์ พาวเวอร์ ในด้านอาหาร หรือ “เมนูเด็ดอุทยานแห่งชาติ”  ซึ่งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศต่างก็มีวิธีการและวัตถุดิบเฉพาะถิ่นที่สามารถนำมาสร้างอาหารขึ้นชื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมและสัมผัสรสชาติอาหารที่แตกต่างไปโดยมีอาหารจานเด็ดจาก 4 พื้นที่อุทยานแห่งชาติ       นำมาโชว์ อาทิ “สเต็กเนื้อสันใน ซอสพริกไทยอ่อน” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย “แกงเผ็ดอะโวคาโด”  เมนูแสนพิเศษของอุทยานแห่งชาติออบขาน “ใบโกงกางทอด น้ำพริกกะปิเกาะเหลา” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติ        หมู่เกาะระนอง และ “แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดอง” เมนูเด็ดจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง