รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒

กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

กรมกิจการผู้สูงอายุ

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ ห้อง ๑๐๕ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน ๓ แห่ง ภาคใต้ โดยให้แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนงานสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ๖ ยั่งยืน ๔ เปลี่ยน และการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมมอบกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

จากนั้นรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี (นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์) และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงจากผู้สูงอายุ อาทิ รำกลองยาว รำวงเปลี่ยนคู่ เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมใน ศพอส.นาทวี อาทิ การออกกำลังกายกับอุปกรณ์พื้นบ้าน เดินบนกะลามะพร้าว การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการดึงรอก และการให้บริการในการตรวจสุขภาพจากอาสาสมัคร ซึ่งเป็นสมาชิก ศพอส.นาทวี รวมถึงการเสริมสร้างรายได้จากการทำพวงหรีด และการผลิตน้ำพริกพื้นบ้าน การรวมกลุ่มสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในตำบล จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุนาทวี ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอน ๓ ครั้งต่อเดือน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนด้านสุขภาพผู้สูงอายุ การเรียนดนตรี การฝึกอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ยังได้พบปะพูดคุยนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุและการขับเคลื่อนผ่านการปฏิบัติงาน โดยผ่านกลไกของ ศพอส. โรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาผู้สูงอายุในมิติต่างๆ เช่น สุขภาพ (ร่างกายและจิตใจ) สภาพแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมถึงแนะนำให้มีการเตรียมความพร้อมการดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุในพื้นที่ยังมีความต้องการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในโรงเรียนผู้สูงอายุ และการสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ ด้วย

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ ‭http://www.dop.go.th/th‬ หรือ ‭https://www.facebook.com/OlderDOP‬