วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (นางณฐอร อินทร์ดีศรี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP