วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๕ น. รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายอนุกูล ปีดแก้ว) เข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เพื่อแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th หรือ https://www.facebook.com/OlderDOP