วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ อภิชาตบุตร)

พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “มหาสงกรานต์ สานความสุข ทุกช่วงวัย”และพิธีเปิดศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัย ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นการช่วยเสริมความสุข ความผูกพันที่ดี พร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ของเมืองสร้างสุขที่มีการให้บริการของศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ เมืองสร้างสุข (บริเวณศูนย์สปอร์ตคอมเพล็กซ์) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี